Hiển thị bài viết
Hiển thị bài viết
Nhà trường
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2016

CÔNG KHAI CÁC KHOẢNG THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2016

Đồ dùng đồ chơi mầm non

I. Mục đích: - Khi trẻ tham gia chơi với bộ đồ chơi “ Chơi mà học” giúp cho trẻ phát triển toàn diện các mặt: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẫm mỹ. * Thể chất: phát triển chủ yếu vận động tinh, phát triển cơ bàn tay, sự khéo léo của đôi tay thông qua chơi các đồ chơi...