Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 13/08/2018
Sáng: - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, làm việc tại cơ quan.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm việc tại cơ quan.
- Phó hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, làm việc tại cơ quan.
- Phó hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, làm việc tại cơ quan.
Chiều: - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
- Phó hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
- Phó hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
Thứ 3 - Ngày 14/08/2018
Sáng: - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm việc tại cơ quan.
- Phó hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, làm việc tại cơ quan.
- Phó hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, làm việc tại cơ quan.
Chiều: - Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
Thứ 4 - Ngày 15/08/2018
Sáng: - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, Dự họp trực tuyến Hội nghị triển khai cung cấp thông tin chuyên đề cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Long Hưng.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm việc tại cơ quan.
- Phó hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, Dự họp trực tuyến Hội nghị triển khai cung cấp thông tin chuyên đề cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Long Hưng.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm việc tại cơ quan.
- Phó hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, làm việc tại cơ quan.
Chiều: - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, tập huấn chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai.
Thứ 5 - Ngày 16/08/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
- Phó hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
- Phó hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
Thứ 6 - Ngày 17/08/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
- Phó hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
- Phó hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, làm bổ sung hồ sơ trường chuẩn tại cơ quan (cả ngày).
Thứ 7 - Ngày 18/08/2018
Chưa có lịch công tác
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?