Hiển thị bài viết
Hiển thị bài viết

Nhà Trường
Quay lại

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2016

Ngày 21/09/2016, 08:09
CÔNG KHAI CÁC KHOẢNG THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2016

 

 

             Biểu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị : Trường Mẫu giáo Thới Long    
Chương : 622    
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2016
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng 
kinh phí NSNN)
             ĐV tính: đồng
Số
TT
Chỉ tiêu Dự toán
được giao
Ghi chú
A
 I
                        Dự toán thu
 Tổng số thu 
93.000.000  
1 Thu phí, lệ phí 93.000.000  
  Học phí 93.000.000  
  Quỹ xây dựng trường lớp    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ ( chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác    
  ( Chi tiết theo từng loại thu)    
II Số thu nộp NSNN 37.000.000  
1 Phí, lệ phí 37.000.000  
  Học phí 37.000.000  
  Quỹ xây dựng trường lớp    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  ( Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế dộ 56.000.000  
1 Phí, lệ phí 56.000.000  
  Học phí 56.000.000  
  Quỹ xây dựng trường lớp    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  ( Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.145.000.000  
I Loại……., khoản IV    
1    Chi thanh toán cá nhân           1.665.000.000  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn 480.000.000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
II Loại……., khoản ……    
C Dự toán chi nguồn khác ( nếu có)    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
    Ngày  26 tháng 01 năm 2016
                                   Biểu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị : Trường Mẫu giáo Thới Long    
Chương : 622    
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2016
( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị 
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
                   Đơn vị tính: Đồng
Số
TT
Chỉ tiêu Số liệu báo
 cáo quyết
 toán
Số liệu
 quyết
 toán được
 duyệt
A
 I
  Quyết toán thu
 Tổng số thu 
6.825.000  
1 Thu phí, lệ phí 6.825.000  
  Học phí 6.825.000  
  Quỹ xây dựng trường lớp    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ ( chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác    
  ( Chi tiết theo từng loại thu)    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  Học phí 2.730.000  
  Quỹ xây dựng trường lớp    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  ( Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế dộ 4.095.000  
1 Phí, lệ phí 4.095.000  
  Học phí 4.095.000  
  Quỹ xây dựng trường lớp    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)    
3 Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  ( Chi tiết theo từng loại thu)    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 513.635.674  
I Loại 490, khoản 491       513.635.674  
  NHÓM 1: CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN 467.783.584  
1 Mục 6000: Tiền lương       241.900.688  
  Tiểu mục 6001:Lương ngạch bâc       211.601.408  
  Tiểu mục 6003:Lương hợp đồng          10.488.000  
  Tiểu mục 6049         19.811.280  
2 Mục 6050 :Thanh toán tiền lương hợp đồng            7.678.080  
  Tiểu mục 6051: Thanh toán tiền lương hợp đồng            6.000.000  
  Tiểu mục 6099:             1.678.080  
3 Mục 6100: Phụ cấp lương       144.083.598  
  Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ:            7.245.000  
  Tiểu mục 6106: Phụ cấp thêm giờ:            6.636.508  
  Tiểu mục 6112: Phụ cấp ưu đãi nghành:         80.753.690  
  Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm:               115.000  
  Tiểu mục 6115: Phụ cấp thâm niên nghề          14.366.499  
  Tiểu mục 6117: Thâm niên vượt khung               466.901  
  Tiểu mục 6149: Phụ cấp GVMN         34.500.000  
4 Mục 6200: Khen thưởng         13.536.800  
  Tiểu mục 6249: khen thưởng          13.536.800  
5 Mục 6250: Phúc lợi tập thể                          -    
  Tiểu mục 6257: Tiền nước uống    
  Tiểu mục 6299: Các khoản khác     
6 Mục 6300: Các khoản đóng góp         60.584.418  
  Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội (16%):         45.708.358  
  Tiểu mục 6302: Bảo hiểm y tế(3%)            7.618.059  
  Tiểu mục 6303: Kinh phí công đoàn (2%)            5.078.707  
  Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp (1%)            2.179.294  
7 Mục 6400 : Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                          -    
  Tiểu mục 6404 : Thu nhập tăng thêm cho cán bộ, gv,…    
  NHÓM 2: CHI PHÍ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN             45.852.090  
8 Mục 6500: Dịch vụ công cộng               763.865  
  Tiểu mục 6501: Chi tiền điện                763.865  
  Tiểu mục6502: Chi Tiền nước    
9 Mục 6550:Vật tư văn phòng            9.925.000  
  Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm            2.275.000  
  Tiểu mục 6552: Công cụ, dụng cụ văn phòng            4.950.000  
  Tiểu mục 6599: Văn phòng khác            2.700.000  
10 Mục 6600: Thông tin,tuyên truyền, liên lạc            1.329.225  
  Tiểu mục 6601: Chi cước điện thoại:               265.725  
  Tiểu mục 6612: Chi tiền báo               640.000  
  Tiểu mục 6617: Cước phí internet               423.500  
11 Mục 6700: Công tác phí            6.580.000  
  Tiểu mục 6701: Tiền tàu xe:            3.490.000  
  Tiểu mục 6702: Phụ cấp lưu trú:            2.940.000  
  Tiểu mục 6703: Thuê phòng ngủ               150.000  
12 Mục 6750:                           -    
  Tiểu mục6751: Thuê xe chuyên chở     
  Tiểu mục 6757: Thuê làm bảng tên trường    
  Tiểu mục 6758:     
13 Mục 6900: Sửa chữa tài sản dùng cho công tác chuyên môn         17.410.000  
  Tiểu mục 6907: Sửa chữa phòng học    
  Tiểu mục 6912: Thiết bị tin học            4.950.000  
  Tiểu mục 6917:             3.500.000  
  Tiểu mục 6921:             8.960.000  
14 Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn ngành             9.844.000  
  Tiểu mục 7001: Bảng hiệu, khẩu hiệu,….            3.550.000  
  Tiểu mục 7003: In ấn, photo tài liệu            4.900.000  
  Tiểu mục 7006:             1.394.000  
  Mục 7750:                             -  
  Tiểu mục 7758: Chi hỗ trợ khác     
15 Mục 9000:     
  Tiểu mục 9003:     
15 Mục 7950: Trích lập các quỹ    
  Tiểu mục 7952: Quỹ phúc lợi tập thể    
  Loại……., khoản ……    
2 Quyết toán chi nguồn khác     
C Mục:     
   Tiểu mục…    
   Tiểu mục…    
       
       
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ    
                                                                                           Thới Long, ngày 10 tháng 07 năm 2016
     
                   Biểu số 9
                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI LONG    
Chương: 622    
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
năm 2016
( Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản
đóng góp của các tổ chức, cá nhân)
       
             ĐV tính: Đồng
Số
TT
Nội dung Số tiền Ghi chú
I             Tổng số tiền huy động được 8.620.000  
1 Của các tổ chức 3.600.000  
  Tặng đồ đồng phục cho 32 cháu 3.200.000  
  Tặng 4 suất học bổng cho học sinh nghèo 400.000  
2 Của các cá nhân 5.020.000  
  Tặng dép cho 50 học sinh 2.000.000  
  Hỗ trợ 9 bộ sách 1.980.000  
  Hỗ trợ quạt treo tường  1.040.000  
II Sử dụng số tiền huy động được 8.620.000  
1 Phát cho tất cả học sinh trong toàn trường 8.620.000  
III Số tiền huy động còn dư    
       
       
       
       
       
    Ngày  06 tháng 09 năm 2016 
    Thủ trưởng đơn vị
       

                                                                                                          Thủ trưởng đơn vị

 

 
 

          Thủ trưởng đơn vị

 

 

MINH XUÂN

Thông báo
Liên kết Website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 29312