Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 17/09/2018
Sáng: - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ" tại trường Mầm non Tuổi Ngọc quận Ninh Kiều TPCT (cả ngày).
- Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm việc tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, làm việc tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ" tại trường Mầm non Tuổi Ngọc quận Ninh Kiều TPCT (cả ngày)
Chiều: - Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm việc tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, làm việc tại cơ quan.
Thứ 3 - Ngày 18/09/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ" tại trường Mầm non Tuổi Ngọc quận Ninh Kiều TPCT (cả ngày).
- Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm việc tại cơ quan (cả ngày).
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, làm việc tại cơ quan (cả ngày).
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ" tại trường Mầm non Tuổi Ngọc quận Ninh Kiều TPCT (cả ngày)
Thứ 4 - Ngày 19/09/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ" tại trường Mầm non Tuổi Ngọc quận Ninh Kiều TPCT (cả ngày).
- Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, làm việc tại cơ quan (cả ngày).
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, làm việc tại cơ quan (cả ngày).
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ" tại trường Mầm non Tuổi Ngọc quận Ninh Kiều TPCT (cả ngày)
Thứ 5 - Ngày 20/09/2018
Sáng: - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chuẩn mức độ 1.
- Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chuẩn mức độ 1.
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chuẩn mức độ 1.
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chuẩn mức độ 1.
Chiều:- Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, tiếp đoàn kiểm tra chuẩn mức độ 1.
- Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, tiếp đoàn kiểm tra chuẩn mức độ 1.
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, tiếp đoàn kiểm tra chuẩn mức độ 1.
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, tiếp đoàn kiểm tra chuẩn mức độ 1.
Thứ 6 - Ngày 21/09/2018
Sáng: - Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, làm việc tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, chuẩn bị Trung thu.
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, chuẩn bị Trung thu.
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, chuẩn bị Trung thu.
Chiều:- Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thắm, Tổ chức Trung thu.
- Phó Hiệu trưởng Trương Thị Thanh Hương, Tổ chức Trung thu.
- Phó Hiệu trưởng Âu Đặng Hạnh Quyên, Tổ chức Trung thu.
- Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngân, Tổ chức Trung thu.
Thứ 7 - Ngày 22/09/2018
Chưa có lịch công tác
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?